JAARVERSLAG 2016

 

 

 

Voorwoord

Net als 2015 was 2016 voor de Stichting Rommelmarkt Haren wederom een succesvol jaar. Het kleinste warenhuis van Haren met het grootste assortiment werd weer goed bezocht.

Een woord van dank is dan ook weer op z'n plaats voor onze vrijwilligers.
De vrijwilligers die de winkel in goede banen leiden, en ook zij die achter de schermen veel voor de Rommelmarkt doen.

Iedere woensdagochtend zijn een aantal dames en heren bezig de winkel aan te vullen en de ingebrachte spullen nazien en beoordelen of het in de verkoop kan. Want onze kwaliteit is hoog!
Alle ingebrachte spullen worden nagekeken of ze volledig zijn en in goede staat. Zo kunt u als klant er van uitgaan dat wat in de winkel staat altijd volledig en heel is.
Gelukkig kwam er ook in 2016 weer een constante stroom aan in gebrachte spullen binnen die grotendeels via de winkel weer verkocht zijn.
Daarnaast is er ook via internet het nodige aan de man gebracht. Uiteraard onze hartelijke dank aan alle inbrengers, zonder u kunnen we uiteindelijk geen goede doelen steunen. Als u zelf eens een suggestie heeft voor een goed doel dan nodigen wij u graag uit dit bij het bestuur kenbaar te maken.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de Rommelmarkt, dus ook onze klanten en inbrengers, projecten kan aandragen. Dat verhoogt de verbondenheid en de resultaten van de donatie zijn vaak heel concreet zichtbaar. Dat maakt het veel tastbaarder. Namens het bestuur

Jan Derk Sluurman
Voorzitter

 

 

Verslag van werkzaamheden

Doel van de Stichting Al geruime tijd voor 1980, het jaar waarin de stichting Rommelmarkt Haren is opgericht, was er sprake van activiteiten die hetzelfde beoogden als de Stichting tot doel heeft, te weten het bijeenbrengen van gelden voor de financiering van kleinschalige projecten in de Derde Wereld.

Die activiteiten zijn -, en worden dat nog steeds - door de stichting voortgezet. De Stichting beoogt naast het hier boven genoemde doel het bevorderen van de betrokkenheid en het inzicht van de bewoners van de gemeente Haren bij en in de problemen van ontwikkelingslanden.
Het doel wordt gerealiseerd door het organiseren van de verkoop van goederen die worden ingebracht door de bevolking van Haren en omgeving.

Huisvesting

Het pand Hortuslaan 4A in Haren is de centrale plaats waar de activiteiten plaatsvinden In dat pand is de winkel gevestigd waar bruikbare tweedehands goederen van allerlei soort worden verkocht. Voordat het zover is worden op woensdagmorgen de goederen gesorteerd en geprijsd die tijdens de openingsuren op de vrijdagmiddag en zaterdagmiddag worden ingebracht of op de voorgaande maandag met de bestelbus van de Rommelmarkt bij particulieren zijn opgehaald.
Op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur is de winkel voor verkoop geopend. In het pand worden ook ingebrachte en voor de verkoop bestemde goederen opgeslagen. Om alle activiteiten goed te kunnen uitoefenen is het pand te klein.
De te krappe ruimte vergt veel improvisatievermogen en vindingrijkheid van de medewerkers. Het ruimtegebrek is er de oorzaak van dat tweedehandse meubelen niet kunnen worden ingenomen en verkocht en bruikbare spullen die na enige weken nog geen koper hebben gevonden moeten worden afgevoerd om plaats te maken voor nieuwe ingebrachte goederen.

Om de na enige tijd niet verkochte bruikbare goederen toch de kans te geven op een nieuw leven is ook in het afgelopen jaar incidenteel samengewerkt met kringlooporganisaties in de omgeving. Sinds het eind van december 2016 gaan goederen die niet door de Rommelmarkt konden worden verkocht naar de Koningskroon in Groningen waar zij meer kans hebben op een nieuw bestaan.

De Rommelmarkt Haren is bij veel mensen uit het dorp en omgeving bekend. Het pand aan de Hortuslaan ligt even buiten het centrum van Haren. Voor de vaste klanten en bezoekers is dit geen bezwaar. Zij vinden in het weekend trouw hun gang naar de winkel. Door de ligging iets buiten het winkelcentrum is het aantal voorbij komende mensen dat nieuwsgierig binnenloopt daarentegen niet zo groot.

Niettegenstaande er in het dorp wel winkelpanden bestaan die tijdelijk leeg staan, is het ook in het verslagjaar niet gelukt om in december dagen tegen Sint Nicolaas en rond de kerstdagen over geschikte extra tijdelijke verkoopruimte te beschikken. Om toch tijdens de feestelijke laatste weken van het jaar het publiek zoveel mogelijk kennis te laten maken met de vaak verrassende artikelen zijn rond de feestdagen de openingstijden van de winkel verruimd.

Het ontbreken van zowel toereikende bedrijfsruimte als, in mindere mate, tijdelijke extra verkoopruimte, blijft een voortdurend probleem. Geschikte en betaalbare winkelruimte en of ruimten met mogelijkheden voor opslag van tweedehandse goederen zijn in Haren schaars. Niettemin blijven wij als Rommelmarkt zoeken naar mogelijkheden die een oplossing voor het ruimtegebrek kunnen bieden.

 

Ondersteunde projecten

De netto opbrengsten uit de activiteiten van de Rommelmarkt komen ten goede aan projecten in de ontwikkelingslanden die bijdragen aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen in die landen.
Kleinschaligheid van de te steunen projecten, duurzaamheid ten gunste van de lokale bevolking, een duidelijke omschrijving van het project met een duidelijke begroting en verantwoording van de voortgang van het project zijn bij de toekenning van een financiële bijdrage enkele van de belangrijkste overwegingen.

Om enige zekerheid te krijgen dat het te steunen project daadwerkelijk de arme lokale bevolking ten goede komt en het steunbedrag voor het betrokken project wordt gebruikt, worden in beginsel alleen aanvragen voor projecten gehonoreerd die worden ingediend door in ons land gevestigde organisaties die een ANBI-status hebben, directe contacten onderhouden met het uit te voeren project en over een Nederlandse bankrekening beschikken.
Het hierboven in hoofdzaken geschetste beleid brengt mee dat de Rommelmarkt terughoudend tot afwijzend staat ten opzichte van verzoeken van ontwikkelingsorganisaties om een partnerschap aan te gaan.
Een nauwe (financiële) band voor langere tijd brengt het gevaar met zich mee van een afhankelijkheidsrelatie van de organisatie van de Rommelmarkt en voor de Rommelmarkt een beperktere financiële ruimte om kleinschalige projecten van andere organisaties te kunnen steunen.
Mee om deze reden wordt als regel niet in twee achtereenvolgende jaren een projectaanvraag van dezelfde organisatie financieel gesteund, maar komt pas na een jaar "wachttijd" een nieuwe aanvraag voor steunverlening in aanmerking.
Veel van de projecten waarvoor aan de Rommelmarkt financiële steun wordt gevraagd zijn grootschalig, zoals het bouwen van een school of kliniek. In die gevallen wordt gekeken of een bijdrage voor een kleinschalig onderdeel mogelijk is.
Daarbij valt als voorbeeld te denken aan leermiddelen, (een deel van de) inventaris, een eenvoudige voorziening van schoon drinkwater of zonnepanelen.
In het verslagjaar 2016 zijn de volgende 28 projecten in de Derde Wereld ondersteund met de daarachter vermelde bedragen.

Het betreft de volgende projecten:

Stichting Vrienden van de Escola de Rua € 1500,-
voor boekenfonds van een basisschool in Maputo, Mozambique.

Stichting Nomzane Fre School € 1500,-
voor zonnecollectoren van opvangtehuis voor straatklinderen in Graaff-Reinet, Zuid-Afrika.

Stichting Leoneschild € 1500,-
voor lunches voor kinderen van 2 basisscholen bereid door vrouwen ter plaatse. Nepal

Stichting Nepal € 2000,-
voor herbouw van door aardbeving beschadigde basisschool voor zowel horende als dove kinderen.

Stichting Beautiful Kidz Namibia € 1000,-
voor bijlessen in een verzorgingscentrum aan kinderen van 7 tot 16 jaar, in nauwe samenwerking met scholen. Namibië.

Stichting Holland Gambia Foundation € 2000,-
voor voedingsprogramma voor school-, buurt- en en straatkinderen. Gambia.

Stichting Force € 2000,-
voor verbetering van de productiecapaciteit voor "gesproken boeken"voor blinden en slechtzienden.

Stichting Berhan € 2000,-
voor projecten voor jongeren met visuele of lichamelijke beprekingen. Ethiopië.

Stichting TitanE € 1800,-
voor schoonwaterproject op het eiland Buru in het kader van armoedebestrijding. Indonesië.

Stichting Meraih Bintang € 2000,-
voor bouw een kindertehuis met zoveel mogelijk vredige en traditionele sfeer van een gewoon Javaans huis. Indonesië.

Project Lotus € 1500,-
voor Nederlands Cambodjaaans particulier project dat het mogelijk maakt dat van 25 kinderen 20 basis-, 3 vervolg- en 2 universitair onderwijs kunnen volgen. Noodhulp waar nodig (medische kosten, maaltijden).

Cambodja Gered Gereedschap Groningen € 2300,-
voor gereedschap voor vakopleidingen van jongeren. Tanzania.

Stichting People2people € 1000,-
voor continuiteit van bakkerij in droge langdurige droge perioden. Malawi.

Stichting Bokemei € 1380,-
voor schoolkosten kosten van school met afdelingen voor kleuters t/m voortgezet onderwijs en met een kenniscentrum voor praktijk-onderwijs. Ghana

Stichting Gambia Kids € 1250, -
voor bouw school waar met extra educatie doel vakonderwijs wordt gegeven. School is ook medische post voor het dorp.Gambia.

Stichting Walanta € 1000,-
voor uitbreiding met 2 lokalen van centrum voor beroepsopleiding. Malawi.

Stichting Vialisa € 1000,-
voor begeleiding van jongeren naar stage en arbeidsplaatsen. Bangladesh.

Stichting EBOO in Kenia € 1000,-
voor schoolbenodigdheden van 170 kinderen , waardoor dezen onderwijs kunnen volgen. Kenia.

Stichting Sengerama € 1000,-
voor intensief opleidings- en trainingprogramma met begeleiding voor 30 kansarme jongeren om een eigen bedrifje te kunnen starten. Tanzania.

VSO Nederland € 1000,-
voor uitzending van een ICT-deskundige op het gebied van onderwijs om het ministerie van Onderwijs te adviseren over het ontwikkelen van een online unformatieplatform. Malawi.

Lideke Wery Foundation € 1000,-
voor opleidingen Engels en/of ICT voor jonge mensen. Per jaar 3 cursussen van 4 maanden voor telkens 100 studenten. Sri Lanka.

Stichting Kinderhulp Burkina Faso € 1350,-
voor exploitatie van een centrum voor straat-- kinderen (onderdak, voeding, begeleiding, medische zorg en laten volgen van onderwijs). Burkina Faso.

Stichting Inside the Same € 1000,-
voor veiligheids-omheining van tehuis voor kinderen met albinisme. Tanzania.

Tear Fund Nederland € 1000,-
voor onderdak, medische zorg, scholing, beroeps- leiding en van straatkinderen. Sancta Cruz (Bolivia), Nairobi (Kenia), Mumbai (India).

Stichting Jua € 1000,-
voor tijdelijke opvang in tehuis van 12 meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld in vele vormen. Gemiddeld verblijf is 1,5 jaar. Kenia.

Stichting Blocks € 1000,-
voor schoolmeubelen i.v.m. vernieuwing en en uitbreiding van kleuterschool. Ghana.

Stichting Friends Indeed € 1000,-
voor opknappen van schoollokalen, het motiveren van leerkrachten en ouders, zodat kinderen de school afmaken, in afgelegen vissersdorpen aan de oostkust van India.

Stichting Zithulele *) € 1000,-
voor o.a. onderwijs- en buitenspelmaterialen voor een kleuterschool. Zuid-Afrika.

Stichting TitanE € 500,-
voor wegwerken tekort waardoor drinkwaterproject kon starten. Indonesië.

Onderhoud taxi € 115,-
voor het voorkomen dat taxibedrijfje moest ophouden te bestaan. Ghana.

Stichting Water for Everyone € 1000,-
voor het maken vertrekken van schoon water en het opzetten van verkooppunten

*) toegekend in najaar 2015, betaald in 2016

NB: De Stichting Fair Spirit, die microkredieten verstrekte, is in 2016 opgeheven. Het gereserveerde steunbedrag is daarom in het verslagjaar niet uitgekeerd.

 

Verwante activiteiten

De Rommelmarkt is een van de inzamelingspunten waar gereedschap kan worden afgegeven dat door Gered Gereedschap in Groningen wordt ingezameld en opgeknapt zodat zij weer goed bruikbaar zijn, waarna op aanvraag verscheping [plaats vindt naar projecten in de Derde Wereld.

 

Public relations

Internet, website en facebook worden benut om een breed publiek te bereiken en te laten zien welke goede gebruikte artikelen in de Rommelmarkt te krijgen zijn en welke curieuze voorwerpen daar soms tussen zitten Evenals in voorgaande jaren werd ook internet benut als verkoopkanaal voor boeken en andere bijzondere voorwerpen. .

 

Braderie

Ook dit jaar was de Rommelmarkt met twee kramen aanwezig op de braderie waardoor het publiek kennis kon met de Rommelmarkt en met het doel waarvoor al het werk wordt gedaan. Tijdens de winter fair in december rond de Dorpskerk stond daar een boekenstellage met gratis boeken met als inlegvel een folder van de Rommelmarkt. Deze boeken stonden meer dan 3 maanden te koop in de winkel.

 

Bestuurlijk allerlei

In de maanden juni en november werd een vergadering van alle medewerkers gehouden, waar onder meer de geldelijke steun aan een aantal projecten in de Derde Wereld definitief werd vastgesteld.
In de voorjaarsvergadering in mei werden de financiële jaarstukken besproken en goedgekeurd en gaven de heren Jan ter Huize en Edo Pattiwael Laan na de pauze een boeiende toelichting op het schoonwaterproject van de Stichting TitanE op het eiland Buru in de Molukken.

In de najaarsvergadering kwam na de pauze aan de orde wat je als medewerker van de Rommelmarkt kunt en mag doen bij winkeldiefstal of wangedrag van een klant in de winkel. Het onderwerp werd praktische voorbeelden uitgediept door de heer Bert Holthof, politiefunctionaris en specialist op het gebeid van winkeldiefstallen.

Beide vergaderingen, die in mei en die in november, werden voorbereid door het algemeen bestuur. Verder werden in het verslagjaar contacten onderhouden met Ondernemend Haren, waarvan bijeenkomsten werden bijgewoond en met andere vrijwilligersorganisaties om na te gaan hoe gezamenlijke belangen kunnen worden behartigd..

 

Personele zaken

- In het afgelopen jaar is op hoge leeftijd mevrouw Ans Steenstra, overleden. Zij was een bijzondere vrouw die zich een respectabel aantal jaren met hart en ziel voor de Rommelmarkt heeft ingezet en voor velen veel heeft betekend. Het bestuur heeft de nabestaanden een condoleancebrief gestuurd.
- Een vrijwilligersorganisatie als de Rommelmarkt kan niet zonder mensen die zich belangeloos inzetten om de organisatie draaiende te houden. Het aantal mensen dat zich geheel vrijwillig inzet voor de Rommelmarkt blijft gelukkig vrij vrij constant maar meer handen zijn altijd welkom omdat de bezetting, met name in de verkoop, af en toe aan de krappe kant is.
- Begin 2016 vond een geslaagde bijeenkomst van alle medewerkers plaats, om elkaar eens anders dan bij het werk voor de Rommelmarkt te ontmoeten. Restaurant Het hart van Haren was de plaats van een ongedwongen etentje

Dank zij de inzet van ieder is het toch mogelijk is om iedere week weer de door de Harense bevolking ingebrachte goederen op bruikbaarheid en verkoopbaarheid te sorteren en met de opbrengsten uit de verkoop kleinschalige projecten in de Derde Wereld te steunen. Voor dat doel is in het verslagjaar met enthousiasme en heel veel inzet gewerkt.

Stichting Rommelmarkt Haren
Hortuslaan 4A
9751 BG Haren

telefoon: 06-83384881
email: info@rommelmarktharen.nl
bankrekening: NL35INGB0009693861

 

Openingstijden

Vrijdag van   14:00 - 20:00 uur
Zaterdag van 13:00 - 16:30 uur

Social Media

Volg ons op

Facebook Twitter Facebook

Deel deze pagina met je vrienden

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat wij allemaal doen bij Rommelmarkt Haren?
Meld je dan aan voor onze Nieuwsbrief.